banner

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017

เรื่อง Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์จำลอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 และ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061

ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

การจัดเตรียมต้นฉบับ

แบบบรรยาย

1. เป็นบทความวิชาการและวิจัยในสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นใด ยกเว้นเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ

2. จัดพิมพ์อยู่ในรูปแบบ:-

2.1 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2.2 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ

3. มีความยาวของต้นฉบับอยู่ระหว่าง 5 หน้า ถึง 8 หน้า กระดาษ A4

4. รูปแบบของบทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถานที่ทำงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ เนื้อหา บทสรุป และเอกสารและสิ่งอ้างอิง

5. รูปแบบของบทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถานที่ทำงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

6. การอ้างอิงภายในบทความ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Date)

7. การอ้างอิงท้ายบทความ ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association – APA)

8. การจัดพิมพ์ ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร
ชื่อบทความ เน้น กลางหน้ากระดาษ 18
ชื่อผู้แต่ง ปกติ กลางหน้ากระดาษ 14
หัวข้อใหญ่ เน้น กลางหน้ากระดาษ 16
หัวข้อย่อย เน้น ชิดซ้าย 14
เนื้อความ ปกติ กระจายแบบไทย 14
เชิงอรรถ ปกติ กระจายแบบไทย 12

แบบโปสเตอร์

1. เป็นบทความวิชาการและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นใด ยกเว้นเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ

2. จัดพิมพ์อยู่ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

3. การจัดพิมพ์และรูปแบบของบทความวิชาการและวิจัย รวมถึงการอ้างอิงภายในและท้ายบทความ ของบทความวิชาการและวิจัยที่จะตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุมวิชาการ ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการจัดเตรียมต้นฉบับของการนำเสนอแบบบรรยาย

4. จัดทำโปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร ในแนวตั้ง พร้อมโครงสำหรับจัดแสดง โดยผู้นำเสนอบทความเป็นผู้ออกแบบผลงานเอง

5. การจัดพิมพ์และรูปแบบ รวมถึงการอ้างอิงภายในและท้ายโปสเตอร์ให้ใช้การจัดพิมพ์และรูปแบบของบทความวิชาการและวิจัย รวมถึงการอ้างอิงภายในและท้ายบทความ ของบทความวิชาการและวิจัยที่จะตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม โดยอนุโลมตามความเหมาะสม

การจัดส่ง

แบบบรรยาย

1. ผู้แต่งสามารถส่งบทความวิชาการและวิจัย เพื่อรับการพิจารณานำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 ภายในวันที่ 1 มีนาคม .ศ. 2560 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ส่งต้นฉบับพิมพ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล และแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ชุด ทางไปรษณีย์ถึง กองบรรณาธิการ รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

1.2 ส่งไฟล์ข้อมูลบทความ พร้อมแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. กองบรรณาธิการ จะแจ้งผลการพิจารณาถึงผู้แต่งในทุกกรณี ภายใน 4 สัปดาห์นับจากวันที่กองบรรณาธิการได้รับต้นฉบับ หรือภายในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอโดยมีข้อแก้ไข กองบรรณาธิการจะจัดส่งผลการประเมิน พร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลบทความคืนให้แก่ผู้แต่ง เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการ ตามช่องทางที่กองบรรณาธิการกำหนด พร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 1 สัปดาห์ หรือภายในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ กองบรรณาธิการจะส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ให้ผู้แต่ง ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่กองบรรณาธิการได้รับบทความฉบับสมบูรณ์ หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาไม่ให้นำเสนอ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนต้นฉบับพิมพ์ และแผ่นบันทึกข้อมูล ตลอดจนเอกสารอื่นใด ที่ผู้แต่งได้แนบมาเพื่อรับการพิจารณา

แบบโปสเตอร์

1. การส่งต้นฉบับบทความวิชาการและวิจัยที่จะตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 การชำระค่าลงทะเบียน การพิจารณา และนำเสนอบทความ การแจ้งผลการพิจารณา ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการนำเสนอแบบบรรยาย

2. การส่งโปสเตอร์นำเสนอ ผู้แต่งสามารถส่งทางไปรษณีย์ถึง กองบรรณาธิการ รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ การประชุมวิชาการระดับชาติ ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 29 และ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 16.30 น.

ทั้งนี้ สำหรับโปสเตอร์นำเสนอที่ผู้นำเสนอไม่ได้เก็บกลับไปตามกำหนดเวลาดังกล่าว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนโปสเตอร์นำเสนอ เช่นเดียวกับต้นฉบับพิมพ์ และแผ่นบันทึกข้อมูล ตลอดจนเอกสารอื่นใดของบทความที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอ ที่ผู้แต่งได้แนบมาเพื่อรับการพิจารณา

กำหนดการ รายละเอียด วัน-เดือน-ปี
1. ลงทะเบียนและส่งผลงานวิชาการและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
3. ประกาศผลการพิจารณา 3 เมษายน  พ.ศ. 2560
4. ปิดรับผลงานวิชาการและวิจัย (ฉบับแก้ไข) 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560
5. ประกาศกำหนดการการประชุม 3 มิถุนายน  พ.ศ. 2560

6. การประชุมวิชาการ

6.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 เรื่อง
Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0

6.2 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เกมและสถานการณ์จำลอง

(ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในการนำเสนอและการเขียนตีพิมพ์)

วันพฤหัสบดีที่ 29 และ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560